pischas.se

Finns det något i sitt sammanhang lika tvetydigt som hälsa?

Alla människor är olika vilket också medför en väldigt delad syn kring detta fenomen. Det som är hälsa för en individ är för en annan någonting helt annat. Det finns med andra ord ingen universallösning på vad hälsa varken är eller står för. Hälsa har existerat lika länge som liv har funnits på denna planet. Genom historiens gång har världen varit i ständig förändring. Hälsa blir ett sätt att förena den individuella uppfattningen med ett kollektivt dito.

En rättighet

Hälsa är starkt kopplat till tankar, reflektioner och känslor. Det är en naturlig del av livet och kan liknas vid ett slags mått på välbefinnande. Vad gemene man mår bra av förhåller sig väldigt varierande och det ter sig därmed tämligen svårt att ge en entydig definition på vad ämnet i fråga är samt står för. Det kan exempelvis både handla om en behandling på https://ak.se/ som den dagliga promenaden i skogen.

När allt kommer omkring är det någonting för alla. Även om individen i fråga är starkt beroende av sin omgivning med tillhörande institutioner förhåller sig trots allt hälsan i slutändan egendomligt. Människan är otroligt anpassningsbar och kan oavsett tid, plats och situation förhålla sig till kontexten oavsett vad detta kan tänkas handla om. Hälsa handlar därmed lika mycket om eget ansvar som den hänsyn som behöver tas till omkringliggande faktorer.

I en ständigt orolig och oviss verklighet kan trots allt hälsan för många komma både sekundärt och tertiärt. Alla känner säkert till känslan när allting antingen flyter på eller går emot. Oavsett vilket kan det i sådana lägen vara ganska lätt att glömma bort sig själv.

Nytt fokus

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har fokus på hälsa tagit ett rejält kliv. Medvetenheten kring att upprätthålla densamma förhåller sig ganska stark och de flesta lever idag sina liv utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. De som mot förmodan går emot denna ström vet åtminstone om vad som egentligen krävs. Det här blir en aning missvisande eftersom det som får dig att må bra inte nödvändigtvis drabbar mig på samma sätt. Vi blir i relation till digitaliseringen även mer globaliserade och kan genom exempelvis sociala medier ta del av andras vardag på ett sätt som historiskt sett saknar motstycke. Det här har skapat onaturliga ideal där en stor del av världens befolkning idag viger sina liv åt dessa nya plattformar.

Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen vilken när allt kommer omkring aldrig kan ersättas av något digitalt dito.